เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  แพทย์หญิงฉมาภรณ์        คลังรัตน์    หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเสนา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุข  เรื่องการบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ งานอนามัยแม่และเด็ก  การคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM และรายงานข้อมูลบริการสุขภาพอื่นๆ ด้วยระบบ HDC 43 แฟ้ม โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์   ไวกยี    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทีมงานพัฒนาระบบ HDC  กระทรวงสาธารณสุข  ณ  ห้องประชุมทับทิมสยาม  โรงพยาบาลเสนา