วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลเสนาขอขอบพระคุณ  คุณประทิน นิลใบ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในงานโควิด-19 โรงพยาบาลเสนา