วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม“วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวัน ที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี และวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ และวันงดสูบบุหรี่โลก” คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวถึง สุขบัญญัติ 10 ประการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มารับบริการ สร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย โดยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด จัดการความเครียด อยู่บ้านออกกำลังกายไม่เสี่ยง COVID-19 มองโลกในแง่ดี มีสำนึกต่อส่วนรวม หยุดยั้งการแพร่ระบาดสู่ชุมชน