วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลเสนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ( Health Literacy ) ให้แก่บุคลากรกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถบอกต่อได้ โดยมี คุณพิมพ์ฉวี เตชะภัทร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธาน แพทย์หญิงนุช พรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณสุนันทา อรุณพงษ์ หัวหน้าแผนกห้องคลอด เป็นวิทยากร โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม วันที่ 25 สิงหาคม และวันที่ 22 กันยายน 2565    ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา