วันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลเสนา จัดตั้งคลินิกไข้หวัด (Fever with ARI Clinic)  บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว คัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ไม่ไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid -19  แนะนำผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลัก อ กินร้อน ช้อนตรู” และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด  สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ”ล้างมืด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่นไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย ติดต่อเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิกไข้หวัดของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา