วันที่ 26 มิถุนายน  2563 แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์โรงพยาบาลเสนา เป็นประธานและวิทยากร เรื่องไข้เลือดออก ด้วยหลัก 2 ก. คือ 1.ทำอย่างไรไม่ให้ยุงเกิด (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) 2.ทำอย่างไรไม่ให้ยุงกัด (นอนกางมุง ทายากันยุง) พร้อมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพื่อให้ผู้มารับบริการตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะ แนะนำวิธีป้องกันด้วยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยึดหลัก 3 เก็บ คือ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด  โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ณ โรงพยาบาลเสนา