วันที่ 2 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลเสนา จัดกิจกรรม รณรงค์ วันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์” Communities make the difference  เพราะชุมชนมีบทบาทสำคัญ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน โดย คุณพรพรรณ ขวัญชื้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานกามโรคและโรคเอดส์ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ให้กับคนในชุมชน  เน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการตรวจเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่การบริการป้องกัน และดูแลรักษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ไม่ติด-ไม่ตาย-ไม่ตีตรา”  ณ แผนกผู้ป่วยนอก