โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ คุณปฐม คุณลมูล กิจขันธ์  บริจาคเงิน จำนวน 96,400 บาท ในการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และบริจาคเงิน จำนวน 10000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โดย แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบ ณ แผนกผู้ป่วยนอก  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562