วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเสนาจัดกิจกรรม “สัปดาห์นมแม่โลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 1-7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มารับบริการ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างน้อย 6 เดือน เพราะนมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของลูกน้อย โดยมีคุณสุนันทา อรุณพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเสนา