โรงพยาบาลเสนาขอขอบคุณ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัดส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเสนา  โดยมี คุณศุขศรี      สุขสำราญ  พยาบาลเวรตรวจการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562   ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา