โรงพยาบาลเสนาจัดโครงการอบรมทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่สนใจ ของโรงพยาบาลเสนา ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา