วันที่ 7 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงโสภา  งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา พร้อมทันตแพทย์หญิงผดาศิริ ศรพรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และทันตแพทย์ หลักสูตรอบรมระยะสั้น ( 4 เดือน ) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว ) จากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ในการร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนในประเด็นการจัดบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล เชื่อมระบบบริการสุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลเสนา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางจรเข้  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา