วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ คุณเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตอำเภอเสนา ประชุมเตรียมความพร้อม อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในศูนย์พักคอย Community Isolation (การแยกผู้ป่วยออกจากบ้าน ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา