วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ณัฏฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสนา คุณเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมการเก็บข้อมูลในพื้นที่ประเด็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ในการตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบที่ 2/2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา