วันที่ 15 มกราคม 2563 นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมรับฟังปัญหาในเขตอำเภอเสนา ในโครงการผู้ว่าฯพานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน และประชุมปัญหาของอำเภอ โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในหลายหน่วยงานให้การต้อนรับสรุปประเด็นปัญหาและนำเสนอ ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา