วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด และบริษัท ดี – ซีอีเอ็ม จำกัด นำโดย คุณสิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ มอบเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด  (phototherapy) : Bill Light LX – 102 S ให้แก่ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 เครื่อง  รับมอบโดยคุณอัมพร ระดมสุทธิศาล พยาบาลเวรตรวจการ คุณอารี ฉอ้อนโฉม หัวหน้าหออภิบาลทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลเสนา