โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ  คุณอุษา​ คณาวิฑูรย์  คุณปัณฑ์ชนิต  ลิมผาติ  คุณอารี​ ลิมผาติ  คุณประสิทธิ์​      ลิมผาติ  คุณอมรลักษณ์​ พัฒนะดำรงค์ชัยบริจาคเงินจำนวน  100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยแพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม วันที่ 2 ธันวาคม 2562