คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ณัฎฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ คุณเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา ประชุมวางแผนตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเสนา พร้อมจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา