วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  แพทย์หญิงโสภา  พิชัยณรงค์  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับนายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา  ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  เภสัชกรเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์  เภสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เภสัชกรประจำโรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  โรงพยาบาลชุมชน และเภสัชกรประจำร้านยา  ในการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานของแม่ข่าย หน่วยร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา