เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562   คุณจันทนา ชูเกษร พยาบาลวิชาชีพ หน่วยไตเทียม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ระดับอัลบูมินในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ในงานประชุมวิชาการล้างไตทางช่องท้องแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCM-ISPD 2019)จัดขึ้น ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น