วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  แพทย์หญิงโสภา  งดงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลเสนา เป็นประธาน  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเขียนรายงานแบบประเมินตนเอง ” จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  ให้กับผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลเสนา อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา