วันที่ 13 ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลเสนา มีโครงการ “ ร้านยาชุมชนอบอุ่น “ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับยาที่ร้านขายยา เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนา ที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโครงการ โดย ภญ.จงรัก กิจธนามงคลชัย หัวหน้ากลุ่มงาน และทีมงานจึงได้เชิญร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ร้าน คือ ร้านบ้านยายิ้ม ร้านพีซีฟาร์มาซี ร้าน หจก.วรรณกิจ ดรักสโตร์ และร้านเทสโก้โลตัส ฟาร์มาซี สาขาเสนา  ร่วมหาแนวทางในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ป่วยที่สมัครใจไม่ต้องรอคิวรับยาในโรงพยาบาล และไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน โดยแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ป่วยอาการคงที่ สามารถร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาได้ ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน ที่มีเภสัชกรประจำร้านและมีป้ายประจำร้าน “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ที่หน้าร้าน โดยจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ  2563  ณ ห้องประชุมพลอยชมพู โรงพยาบาลเสนา