วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเสนา จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขพอดี ชีวิตดีพอ ปรับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของโรงพยาบาลเสนา  วิทยากร นำโดยนายแพทย์วรัชญ์  แก้วช่วง  อายุรแพทย์  เภสัชกร พยาบาล และนักโภชนากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมบุษราคัม