เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  ทีมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเสนา นำโดย แพทย์หญิงวารีณา    เลาหพันธุ์  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2563 (ปีที่ 4)  เพื่อเตรียมความพร้อมในปฏิบัติงานร่วมในทีม ACLS (การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง)  ให้กับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2563   ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา