เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเสนาจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด” ช่วงเช้าเป็นวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีแพทย์หญิงสุรีรัตน์ มงคลปทุมรัตน์ สูตินรีแพทย์ และคุณสุนันทา อรุณพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกฝากครรภ์ เป็นวิทยากร ช่วงบ่ายเป็นวิชาการเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด โดยมีดร.พัทธ์ธิดา มารุ่งโรจน์ คุณเทวี บุญประสม และแพทย์หญิงนุช พรประสิทธิ์ แพทย์หู คอ จมูก เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา