วันที่ 16 มกราคม 2562 โรงพยาบาลเสนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา และเครือข่าย โดยมีคุณนงลักษณ์ มณีรอด พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเสนา ณ ห้องประชุมบุษราคัม