วันที่ 15 มกราคม 2564  แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานและวิทยากร การประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ (UC) ปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบรายกองทุนหลักประกันสุขภาพย่อย ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา