โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่บุคลากร เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร ค้นหาความผิดปกติ และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการผู้ป่วย สามารถทำงาน และบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลเสนา