ชมรมผู้ป่วยเบาหวานและญาติ  โรงพยาบาลเสนา จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ  ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัศวิน    รุ่งพัฒนกิจชัย     อายุรแพทย์โรงพยาบาลเสนา เป็นวิทยากรเรื่อง“โรคและภัยสุขภาพ หนาวนี้ ระวัง 5 โรค” ถาม – ตอบปัญหา เรื่องกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวาน  พร้อมสาระน่ารู้ 5 นาทีกับเภสัชกร และออกกำลังกายรูปแบบต่างๆกับนักกายภาพบำบัด  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา