วันที่ 2 สิงหาคม 2562  ชมรมผู้ป่วยเบาหวานและญาติ รพ.เสนา จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่ 4 โดยทางชมรมจะมีการจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกทุก ๆ 2 เดือน ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิงนฤพร      อรรถธรรม  บรรยายเรื่อง “ การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน”  สาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา