วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเสนา จัดอบรม “การสร้างกลไกขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กรพยาบาล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางจริยธรรมในงานปฏิบัติงาน เป็นกลไกสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล  โดยมีอาจารย์กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา