กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

113594

นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์

มุมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์